Regelingen werk en inkomen

We hebben 23 ondersteuningen voor je gevonden.


WerkeloosheidsWet (WW)

Verzekert werknemers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Er gelden bepaalde normen voor deze regeling en er zijn plichten aan verbonden.

De normen zijn:

 1. Niet verwijtbaar werkloos
 2. Arbeidsplicht: werkloosheid voorkomen

De plichten zijn:

 1. Sollicitatieplicht
 2. Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt
 3. Re-integratieplcht

Meer details zijn te vinden op: https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspxBijzonderheden / voorwaarden:

Het aanvragen van de uitkering kan via: www.werk.nl

Het UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden ze arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Zij voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Uitvoerende organisatie:

UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Voor WerkeloosheidsWet (WW) kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 0900 - 92 94 
E-mail: klantenservice.emmen@uwv.nl  
Website: www.uwv.nl 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML)

Alle werknemers tussen de 23 jaar en de AOW-leeftijd hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt u tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Deze wet wordt uitgevoerd door de Inspectie Sociale Zaken en WerkgelegenheidBijzonderheden / voorwaarden:

Leeftijd tussen 15 en 23 jaar (min. Jeugdloon) en tussen 23 en AOW-leeftijd (minimumloon)Verplichtingen:

Geen.
Voor Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML) kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 0800 5151 
Website: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Voor mensen die niet meer kunnen werken en weinig kans hebben op herstel.Bijzonderheden / voorwaarden:

Geldt voor mensen die een loonverlies van tenminste 80% hebben.
Algemene nabestaandewet ( Wezenuitkering )

Kinderen tot 16 jaar kunnen een wezenuitkering Anw krijgen als ze geen ouders meer hebben.

Wezen van 16 tot 21 jaar kunnen soms ook een wezenuitkering Anw krijgen. Daarvoor moeten ze aan extra voorwaarden voldoen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Kinderen kunnen een wezenuitkering Anw krijgen als beide ouders zijn overleden. Het maakt niet uit of het kind een eigen kind is of een geadopteerd kind.

Voorwaarden voor wezen van 16 tot 21 jaar Wezen van 16 tot 21 jaar krijgen soms een wezenuitkering. Er zijn wel extra voorwaarden.

Wezen van 16 of 17 jaar moeten: - Overdag op school zitten en bezig zijn met het behalen van een startkwalificatie, of - zijn vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie, of - na het behalen van een startkwalificatie nog volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 18 tot 21 jaar moeten: - volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 16 tot 21 jaar die voor het huishouden zorgen, als: - ze ongehuwd zijn, niet samenwonen en meer dan de helft van de tijd besteden aan het verzorgen van het huishouden, en - er in dat huishouden nog een ander kind woont met een wezenuitkering, bijvoorbeeld een broer of zus, en - de wees die voor het huishouden zorgt, een startkwalificatie heeft behaald, of is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie.
Voor Algemene nabestaandewet ( Wezenuitkering ) kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 050 - 316 90 03 
Website: https://www.svb.nl/int/nl/index.jsp 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Sociale Verzekering Bank (SVB)


Algemene nabestaandewet (ANW)

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner (of voor wezen). De SVB betaalt de bijdrage uit.Bijzonderheden / voorwaarden:

U krijgt een nabestaandenuitkering Anw als:

 • uw partner in Nederland woonde of werkte, én
 • u nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
 • u op de dag van overlijden van uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
  • u zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar
  • u bent minimaal 45% arbeidsongeschikt

Het maakt niet uit of u getrouwd was of samenwoonde met uw overleden partner.
Voor Algemene nabestaandewet (ANW) kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 050 - 316 90 03 
Website: https://www.svb.nl/int/nl/index.jsp 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Sociale Verzekering Bank (SVB)


Heffingskorting

Zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekering.Bijzonderheden / voorwaarden:

Er zijn verschillende heffingskortingen met de daaraan gebonden voorwaarden::

Algemene heffingskorting (afhankelijk van hoogte inkomen)

inkomensafhankelijke combinatiekorting (u hebt een kind thuis  die jonger is dan 12 jaar)

Ouderenkorting (AOW gerechtigd en daarnaast afhankelijk van inkomen)

Jonggehandicaptenkorting (uitkering volgens WIA of Wajong)

Arbeidskorting (Inkomen uit arbeid krijgen en tevens afhankelijk van hoogte inkomen)
Wet werk en inkomen arbeidsvermogen ( WIA )

Voor mensen die al bijna 104 weken ( 2 jaar ) ziek zijn, en daardoor 65% of minder kunt verdienen van het oude loon.Bijzonderheden / voorwaarden:

-Als verwacht wordt dat u langer ziek blijft en mogelijk in de toekomst weer kunt gaan werken, dan ontvangt u een WGA. uitkering ( Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikt). Als verwacht wordt dat u in de toekomst niet of nauwelijks kunt gaan werken, dan ontvangt u een IVA.(Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).
Wet arbeidsongeschikheidsverzekering (WAO)

De WAO bestaat alleen nog voor mensen die voor 01-01- '04 langdurig ziek zijn geworden en die tenminste 15% arbeidsongeschikt zijn verklaard.Bijzonderheden / voorwaarden:

U houdt deze uitkering zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet.Verplichtingen:

- Meewerken aan een (her)beoordeling. - Indien afgesproken, re-integratieverplichting.
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Dit is een 'aflopende' regeling. U kunt in aanmerking komen voor een IOAW- uitkering als u voor 1 januari 1965 bent geboren en als u na uw 50e werkeloos bent geworden. De IOAW uitkering verschaft u en uw partner een inkomen dat ligt op (tenminste) het bijstandsniveau.Bijzonderheden / voorwaarden:

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee. Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • bent geboren voor 1 januari 1965;
 • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

U vraagt de IOAW uitkering aan bij het UWV. UWV stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente.

De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Als u stopt als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij uw gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. Tussen de aanvraag en het moment waarop u stopt mag maximaal 1,5 jaar zitten. U krijgt de uitkering per maand (achteraf) uitbetaald.Bijzonderheden / voorwaarden:

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst.
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 21.861 bruto gemiddeld per jaar (was € 21.144). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 23.115 bruto per jaar (was € 22.952). De gemeente zal dit onderzoeken. De genoemde bedragen gelden per 1 januari 2014.

In uitzonderlijke gevallen komen ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Neem contact op met uw gemeente voor de mogelijkheden.
Voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) kun je contact opnemen met:Website: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/k 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl


Ziektewet ( ZW )
Voor mensen die ziek worden , maar geen werkgever (meer) hebben.

Bijzonderheden / voorwaarden: - Ziektewet duurt maximaal 104 weken ( 2 jaar ) - Er gelden niet altijd wachtdagen.

Verplichtingen: - Uiterlijk tweede ziekte dag melden. - Iedere wijziging moet worden doorgeven. - Actief meewerken aan herstel. - Zo snel mogelijk weer werken. - Bereikbaar zijn. - Verplicht om langs te komen op het spreekuur van de arts van het UWV


Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u helemaal niet werken? Dan kunt u misschien ondersteuning krijgen. Bijzonderheden / voorwaarden:

Afhankelijk van uw situatie zijn er 3 soorten ondersteuning:

 1. Indicatie banenafspraak:
  Kunt u door uw ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen? Dan kunt u misschien een indicatie banenafspraak krijgen. Daarmee komt u in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak.
 2. Advies indicatie beschut werk:
  Kunt u alleen met begeleiding en aanpassingen op een werkplek werken? En kan een gewone werkgever deze niet bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan kunt u misschien een Advies indicatie beschut werk krijgen.Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Bijzonderheden / voorwaarden:

Verplichtingen:

Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of de samenstelling van uw huishouden, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven. Lees meer op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag
Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW.Bijzonderheden / voorwaarden:

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u van ons een brief dat u AOW kunt aanvragenUitvoerende organisatie:

Sociale Verzekerings Bank (SVB)
Voor Algemene Ouderdoms Wet (AOW) kun je contact opnemen met:Website: https://www.svb.nl/int/nl/aow/ 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Sociale Verzekering Bank (SVB)
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen en die door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk in aanmerking te komen voor een individuele studietoeslag:Bijzonderheden / voorwaarden:
 • U woont in de gemeente Hoogeveen
 • U bent op datum van de aanvraag 18 jaar
 • U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • U heeft geen in aanmerking te nemen vermogen (voor een alleenstaande € 6.505,00 en voor samenwonenden € 13.010,00)
 • U bent - als gevolg van een beperking - niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen maar u hebt wel mogelijkheden om werk te verrichtenCollectieve Zorgverzekering Minima

Via deze regeling kunt u zich verzekeren tegen ziektekosten. Er zijn drie verschillende polissen (Zilveren Kruis) waaruit u kunt kiezen. U krijgt een korting van 2% op de polis en de gemeente draagt voor een deel bij in de kosten van de premie.

Online aanvragen

Op de website van Gezond Verzekerd kunt u uw eigen zorgverzekering samenstellen.

U kunt de vergoedingen kiezen die u nodig hebt en meteen uw maandpremie bekijken.

Meer informatie

De gemeente biedt de collectieve zorgverzekering aan samen met Zilveren Kruis.

Hebt u vragen over de verzekering?

Bel dan naar het Zilveren Kruis op het gratis telefoonnummer: 071 - 7510033.Bijzonderheden / voorwaarden:

Een norminkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
Voor Collectieve Zorgverzekering Minima kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 14 0528 
E-mail: info@hoogeveen.nl 
Website: https://www.hoogeveen.nl/Direct_regelen/Formulieren 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Individuele Inkomenstoeslag

Wanneer u langdurig (36 maanden) een inkomen hebt op het sociaal minimum (110% bijstandsnorm) en er is geen financiële ruimte om geld te reserveren voor onverwachte (grote) uitgaven dan kunt u een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag indienen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Tenminste 36 maanden een inkomen op 110% bijstandsniveau

Ontvanger heeft zich ingespannen om zijn inkomenspositie te verbeteren

Vermogen komt niet boven vermogensgrens bijstand
Voor Individuele Inkomenstoeslag kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 14 0528 
E-mail: info@hoogeveen.nl 
Website: https://www.hoogeveen.nl/Direct_regelen/Formulieren 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Startpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken is een samenwerking van het Nibud en partners, om u te helpen bij uw geldzaken.

Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden.Bijzonderheden / voorwaarden:

De Gemeente Hoogeveen stelt de geldplannen van Startpunt Geldzaken beschikbaar aan haar inwoners. Deelname is anoniem.
Begeleiding naar hulpverlening

Thema: luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen met professionals, verwijzing naar professionele instanties.

Mensen die door samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen.Bijzonderheden / voorwaarden:

De cliënt maakt zelf de keuzes en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een cliënt om hem/haar mogelijkheden te bieden, informatie en tips te geven en te begeleiden. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt.Verplichtingen:

Er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp.
Loket Geldzaken

Het Loket Geldzaken biedt financieel administratieve hulpverlening door vrijwilligers. Voor inwoners van de gemeente Hoogeveen.

Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Heeft u schulden en u weet niet meer hoe het verder moet? U bent welkom bij Loket Geldzaken voor advies en hulp.

Wij geven informatie en advies en bieden praktische ondersteuning bij:

- Lezen en uitleggen van brieven

- Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget

- Gemeentelijke regelingen, zoals minimaregeling, kwijtschelding etc.

- DigiD

- Belastingen (geen aangifte IB)

- Aanvragen van pensioen of AOW

- Helpen bij betalingsregelingen

- Sociale Verzekeringsbank (SVB)

- Persoonsgebonden budget (PGB)

- Contact met woningcorporaties, zorgverzekeraars etc.

Vrijwilligers

Loket Geldzaken werkt met vrijwilligers en kan deze hulp gratis aanbieden. Onze vrijwilligers beschikken over veel kennis op financieel administratief gebied. Zij weten wanneer zij u beter kunnen doorverwijzen naar specialisten, zoals naar Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje Hoogeveen of naar andere maatschappelijke hulpverleners.

Loket Geldzaken is bereikbaar

Elke werkdag van 9.00 – 12.00 uur aan Het Haagje 119, Hoogeveen

Elke woensdagochtend van 09.00-12.00 uur in Het Anker, Otto Zomerweg 1, Hollandscheveld

U kunt zonder afspraak bij een van onze vrijwilligers terecht.

Tel: 0528 745 619 (met voicemail indien bezet en buiten openingstijden)

E-mail: info@loketgeldzaken.nlBijzonderheden / voorwaarden:

voor meer informatie:

www.loketgeldzaken.nl
Verplichtingen:

GeenUitvoerende organisatie:

Loket Geldzaken is een samenwerkingsverband van Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje Hoogeveen en Stichting Welzijnswerk Hoogeveen.
Bijstandsverlening zelfstandigen

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat u een bedrijf start vanuit een uitkering? Dan heeft u misschien recht op financiering, vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Die vraagt u aan bij uw gemeente. Er zijn verschillende vormen van financiering. Zoals een tijdelijke aanvulling op uw inkomen. Of een bedrijfskapitaal. Vaak is dit een lening.Bijzonderheden / voorwaarden:

Het ligt aan uw situatie of u recht heeft op de bijstand voor zelfstandigen vanuit de Bbz. En in welke vorm. Voor iedere situatie gelden andere voorwaarden. Zo bepaalt uw eigen vermogen of bijvoorbeeld bedrijfskapitaal een gift is of een lening (waar u rente over betaalt). Bekijk daarom goed wat voor u geldt. Uw gemeente kan u hierbij helpen.
Voor Bijstandsverlening zelfstandigen kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 14 0528 
E-mail: info@hoogeveen.nl 
Website: https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/ 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl


Kwijtschelding waterschapslasten

Bij een laag inkomen kan de waterschapsbelasting (GBLT) worden kwijtgescholden. De aanvraag moet sinds januari 2020 rechtstreeks bij GBLT worden aangevraagd.Bijzonderheden / voorwaarden:

Minimuminkomen
Voor Kwijtschelding waterschapslasten kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 088-064 55 55 
Website: www.gblt.nl 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

GBLT
Postbus 1098
Tel: 088-064 55 55
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl

Ondersteuningen