Regelingen zorg en zieken

We hebben 12 ondersteuningen voor je gevonden.


Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Bent U bijna 2 jaar ziek en kunt door uw ziekte minder werken. Verdient u daardoor niet hetzelfde als voorheen? Dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk WGA en IVA. Waar u recht op heeft, hangt er vanaf of u in de toekomst kunt werken. U heeft in de afgelopen periode hierover regelmatig gesproken met uw werkgever of de arbodienst. U keek samen naar uw mogelijkheden om weer (meer) aan het werk te gaan.Bijzonderheden / voorwaarden:

Geldt voor mensen die een loonverlies van 35 - 80% hebben of een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt is dat de werknemer zo veel mogelijk blijft werken.Verplichtingen:

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft. Dat zijn regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.UWV controleert of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.Zie voor meer details op http://www.uwv.nl/particuliere... .
Persoonsgebonden budget ( PGB )

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget.

Een pgb kan verschillende doelen/vormen hebben:

 • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening. 
  Blijvende zorg aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg | CIZ
 • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen. Hulp en zorg - Gemeente Hoogeveen

 • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme. Pgb - Zilveren Kruis
 • Pgb via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf. Home - CJG De Wolden Hoogeveen (cjgdewolden-hoogeveen.nl)


Bijzonderheden / voorwaarden:

DE PGB regeling is erg complex. Het beste is om in voorkomende gevallen contact op te nemen met de organisatie die de zorg indiceert.

voor informatie kun je ook terecht bij de belangenorganisatie per saldo. 

Homepagina - Per Saldo (pgb.nl)

Maar ook informatie kunt u ook vinden bij de Sociale Verzekeringsbank uitvoeringsorganisatie PGB. 

Persoonsgebonden budget | PGB | SVB
Respijtzorg

Bij respijtzorg neemt iemand van de Vrijwillige Thuisondersteuning of Handen-in-Huis of een professionele hulpverlener even de zorg voor uw naaste van u over. Hierdoor heeft u dan wat tijd voor uzelf.

Respijtzorg kan eenmalig zijn (bijvoorbeeld tijdens uw vakantie) maar ook met regelmaat worden gegeven: bijvoorbeeld elke week een dagdeel. De zorg wordt tijdelijk volledig overgenomen. Dat betekent dat al uw mantelzorgtaken kunnen worden overgenomen. Dat kan zijn: afwassen, kleine huishoudelijke klusjes, wandelen, spelletjes doen, waken etc.

Uitvoerende organisatie:

Zie voor meer informatie:

http://www.swwh.nl/pagina/respijtzorg/

Logeerkring - MEE Samen
Zorgtoeslag

Dit is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Bijzonderheden / voorwaarden:

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U hebt een Nederlandse zorgverzekering
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog  

  Toeslagen (belastingdienst.nl)
Voor Zorgtoeslag kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 0800 - 0543 (gratis) 
Website: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

De VoorzieningenWijzer
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: devoorzieningenwijzer@swwh.nl


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO geeft gemeenten de taak om maatschappelijke ondersteuning voor hun inwoners op samenhangende wijze te regelen. Naast het voeren van meer algemeen welzijnsbeleid geeft de WMO gemeenten de opdracht om te zorgen dat mensen met beperkingen, chronische, psychische en psychosociale problemen zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving kunnen functioneren. De eigen verantwoordelijkheid van mensen staat voorop. Iemand moet dus eerst kijken wat hij zelf, met huisgenoten of met behulp van anderen uit zijn sociaal netwerk nog kan doen of regelen. Pas als iemand zelf of met behulp van anderen niet in staat is hulp te regelen, is er recht op ondersteuning via de WMO. Hulp van de gemeente is de laatste mogelijkheid. 

Wat is maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning houd in dat gemeenten ondersteuning moeten bieden aan inwoners die hulp nodig hebben bij het leiden van een zelfredzaam leven en het deelnemen aan de samenleving. Dit kan met algemene maatregelen zoals het zorgen voor goede omstandigheden om in een stad of dorp te leven. Het kan ook met algemene voorzieningen of met individuele maatwerkvoorzieningen.
Bijzonderheden / voorwaarden:

Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning

 • Hulp bij het huishouden
 • Vervoersvoorzieningen
 • Woonvoorzieningen
 • Rolstoelvoorzieningen
 • Overige voorzieningen
 • algemene en voorliggende voorzieningen

voor de voorzieningen wordt een eigenbijdrage gevraagd. Dit heet het abonnementstarief. Dit wordt door het CAK www.hetcak.nl uitgevoerd. Dit is per 1 januari 2024 € 20,60 per maand.Uitvoerende organisatie:

voor vragen om hulp doet men een melding via de website van de gemeente Hoogeveen www.hoogeveen.nl WMO hulp melden. Onder het kopje Hulp en zorg

voor mensen dit niet zelf kunnen doen, bijvoorbeeld ouderen en of mensen die geen internet ect. hebben, worden geholpen met het doen van een melding. Zij kunnen dan contact met de gemeente opnemen.  
Meerkosten regeling chronische ziekten

De verantwoordelijkheid voor deze vormen van ondersteuning is bij de gemeenten neergelegd vanuit de gedachte dat gemeenten beter in staat zijn om door maatwerk het geld doelmatig te besteden. De tegelijk opgelegde bezuinigingen maken het onmogelijk de oude regelingen in de dezelfde vorm voort te zetten. Daarom is, binnen de gemeentelijke Wmo-kaders, deze oplossing uitgewerkt.Bijzonderheden / voorwaarden:

De regeling Meerkosten is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm van wie is vastgesteld dat ze een chronisch ziekte en/of beperking hebben. Ze moeten als gevolg van hun chronische ziekte en/of beperking aantoonbare meerkosten hebben voor eigen bijdrage Wmo en Wlz, eigen risico zorgverzekering, maaltijdenvoorzieningen, hulpmiddelen en/of woningaanpassingen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 225 per kalenderjaar. Uitvoerende organisatie:

Gemeente Hoogeveen
Collectieve Zorgverzekering Minima

Heeft u een laag inkomen? Maar u wilt toch goed verzekerd zijn? Als u een verzekering hebt bij het Zilveren Kruis, dan kunt u de collectieve zorgverzekering aanvragen. U krijgt van de gemeente korting op de premie.

Er zijn drie verschillende polissen (Zilveren Kruis) waaruit u kunt kiezen. U krijgt een korting van 2% op de polis en de gemeente draagt voor een deel bij in de kosten van de premie.

Online aanvragen

Op de website van Gezond Verzekerd kunt u uw eigen zorgverzekering samenstellen.

U kunt de vergoedingen kiezen die u nodig hebt en meteen uw maandpremie bekijken.

Meer informatie

De gemeente biedt de collectieve zorgverzekering aan samen met Zilveren Kruis.

Hebt u vragen over de verzekering?

Bel dan naar het Zilveren Kruis op het gratis telefoonnummer: 071 - 7510033.Bijzonderheden / voorwaarden:

Een norminkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
Voor Collectieve Zorgverzekering Minima kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 14 0528 
E-mail: info@hoogeveen.nl 
Website: https://www.hoogeveen.nl/laag-inkomen/collectieve-zorgverzekering 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Onder het minimum

Armoede kan iedereen treffen…

In Nederland leeft een door de crisis toenemend aantal mensen in armoede. Dit komt vaak door werkloosheid, gezondheidsproblemen, scheiding, schulden of andere oorzaken. Vaak stapelen deze problemen zich op. Armoede kan iedereen treffen: ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met kinderen. Het overkomt hoogopgeleiden net zo goed als kansarme mensen.

De basisproducten, op het gebied van eten, spelen, kleding enz., kunnen dan niet meer aangeschaft worden. 

Ligt Uw (gezins) inkomen onder het sociaal minimum? Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om te leven. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leef situatie. 

Er word gekeken of u in aanmerking komt voor bepaalde financiële ondersteuning, dan kijken ze ook naar uw draagkracht. Bijzonderheden / voorwaarden:

Om te bepalen welke personen hiervoor in aanmerking komen, worden deelnemers vooraf gescreend.
Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft recht op zorg aan iedereen die blijvend zijn aangewezen op 24 uur per dag zorg nabij of permanent toezicht. Dat betekend dat iemand niet alleen gelaten kan worden.

Het gaat vooral om ouderen met gevorderde dementie of mensen met ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap. Om zorg te kunnen krijgen, is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Bijzonderheden / voorwaarden:

Algemene uitgangspunten Wlz

- Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op zorg uit de WLZ als hij aan de voorwaarden voldoet.

- Er is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. www.ciz.nl

- Uitgangspunt is dat de verzekerde zorg krijgt die aansluit bij zijn persoonlijke behoeften

- Een indicatie geeft recht op zorg in een Wlz-instelling of thuis

- Wlz wordt uitgevoerd door zorgkantoren. Deze kantoren hebben zorgplicht. 

- De verzekerde betaald vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage word uitgevoerd door het CAK. www.hetcak.nl

 Uitvoerende organisatie:

Hulp bij aanvraag Wlz-indicatie

Cliëntondersteuning is onafhankelijke ondersteuning met informatie en advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het recht op zorg in samenhang met de dienstverlening op andere gebieden.

Het Zorgkantoor zorgt er voor dat er voor verzekerden Cliëntondersteuning beschikbaar is. Die ondersteuning kan zowel door het zorgkantoor als door een onafhankelijke partij geboden worden. 

Cliëntondersteuning helpt de verzekerde om juiste keuzen te maken over hoe passende zorg kan worden gerealiseerd. Het is van belang geïnformeerd te zijn over de rechten en mogelijkheden, weten welke zorgaanbieders voor hen beschikbaar zijn en op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden. https://www.zilverenkruis.nl/z...

 
Begeleiding naar hulpverlening

Thema: luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen met professionals, verwijzing naar professionele instanties.

Mensen die door samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen.Bijzonderheden / voorwaarden:

De cliënt maakt zelf de keuzes en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een cliënt om hem/haar mogelijkheden te bieden, informatie en tips te geven en te begeleiden. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt.Verplichtingen:

Er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp.
WMO Geïndiceerde Ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO geeft gemeenten de taak om maatschappelijke ondersteuning voor hun inwoners op samenhangende wijze te regelen. Naast het voeren van meer algemeen welzijnsbeleid geeft de WMO gemeenten de opdracht om te zorgen dat mensen met beperkingen, chronische, psychische en psychosociale problemen zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving kunnen functioneren. De eigen verantwoordelijkheid van mensen staat voorop. Iemand moet dus eerst kijken wat hij zelf, met huisgenoten of met behulp van anderen uit zijn sociaal netwerk nog kan doen of regelen. Pas als iemand zelf of met behulp van anderen niet in staat is hulp te regelen, is er recht op ondersteuning via de WMO. Hulp van de gemeente is de laatste mogelijkheid.

Wat is maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning houd in dat gemeenten ondersteuning moeten bieden aan inwoners die hulp nodig hebben bij het leiden van een zelfredzaam leven en het deelnemen aan de samenleving. Dit kan met algemene maatregelen zoals het zorgen voor goede omstandigheden om in een stad of dorp te leven. Het kan ook met algemene voorzieningen of met individuele maatwerkvoorzieningen.

Zorg aanbieders

De geïndiceerde zorg  (WMO)  gemeente Hoogeveen wordt door verschillende zorgaanbieders uitgevoerd. 

Bij deze de link voor een lijst van de zorgaanbieders begeleiding en hulp in de huishouding. 

www.hoogeveen.nl/portfolio
Sociaal werkers informele zorg en welzijn informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen 0528-278855 www.swwh.nl

Gemeente Hoogeveen www.hoogeveen.nl
Bezoekadres: Dekkerplein 1 (ma t/m vr 09.00 – 13.00 uur )
Telefoon: 14-0528 | www.hoogeveen.nl

Ondersteuningen