Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Verlengde Spoorstraat 2
7811 GA Emmen
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden ze arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Zij voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Telefoonnummer: 088 - 898 92 94 
E-mail: klantenservice.emmen@uwv.nl
Website: www.uwv.nl/particulieren/


Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) biedt 6 ondersteuningen aan.


Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Bent U bijna 2 jaar ziek en kunt door uw ziekte minder werken. Verdient u daardoor niet hetzelfde als voorheen? Dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk WGA en IVA. Waar u recht op heeft, hangt er vanaf of u in de toekomst kunt werken. U heeft in de afgelopen periode hierover regelmatig gesproken met uw werkgever of de arbodienst. U keek samen naar uw mogelijkheden om weer (meer) aan het werk te gaan.Bijzonderheden / voorwaarden:

Geldt voor mensen die een loonverlies van 35 - 80% hebben of een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt is dat de werknemer zo veel mogelijk blijft werken.Verplichtingen:

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft. Dat zijn regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.UWV controleert of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.Zie voor meer details op http://www.uwv.nl/particuliere... .
Wet werk en inkomen arbeidsvermogen ( WIA )

U bent bijna 2 jaar ziek en kunt door uw ziekte niet of minder werken. Verdient u daardoor niet meer uw oude loon? Dan kunt u misschien een WIA- uitkering krijgen. 

na 88 dagen ziekte krijgt u een brief van het UWV. Vanaf dat moment kunt u een WIA uitkering aanvragen. Meestal heeft u hiervoor 6 weken de tijd. Bijzonderheden / voorwaarden:

-Als verwacht wordt dat u langer ziek blijft en mogelijk in de toekomst weer kunt gaan werken, dan ontvangt u een WGA. uitkering ( Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikt). Als verwacht wordt dat u in de toekomst niet of nauwelijks kunt gaan werken, dan ontvangt u een IVA.(Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).
Ziektewet ( ZW )

Als u in dienst bent bij een werkgever en ziek wordt, dan moet uw werkgever het loon doorbetalen. Dit is in de meeste gevallen zo. 

In sommige gevallen kun je toch een ziektewet uitkering krijgen. Als je geen werkgever hebt. Voor mensen die ziek worden , maar geen werkgever (meer) hebben.Bijzonderheden / voorwaarden:

Recht op ziektewet uitkering: U heeft een werkgever

als u een werkgever heeft, ben je doorgaans verplicht verzekerd voor ziekte. Word u ziek? Dan blijft uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen en heeft u geen recht op Ziekte-wet uitkering. In bijzondere situaties heeft u toch recht op een Ziekte wet uitkering: 

- U valt onder de no- riskpolis

- U word ziek door uw zwangerschap of bevalling

- U word ziek door orgaandonatie

- U heeft geen werkgever dan heeft recht op een Ziekte wet uitkering  als:

- u bent uit zend kracht en ziek

- U bent oproepkracht of invalkracht en ziek

- U heeft een fictief dienstverband en bent ziek (o.a. thuiswerkers, musici en artiesten)

- Uw contract loopt af tijdens uw ziekte

- U bent ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw contract

- U heeft een WW- uitkering en bent ziek

- U heeft een WIA- WAO-, Wajong- of WAZ- uitkering en bent ziek

- U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziekte wet

- U  werkt door nadat u dee AOW-leeftijd heeft bereikt en u wordt ziek.

Geen recht op Ziektewet- uitkering

- U begint een eigen bedrijf

- U bent directeur of grootaandeelhouder

- U bent alfahulp

- U onderbreekt uw werk voor korte tijd

- U werkt in het buitenlandVerplichtingen:

- Uiterlijk tweede ziekte dag melden.

- Iedere wijziging moet worden doorgeven.

- Actief meewerken aan herstel.

- Zo snel mogelijk weer werken.

- Bereikbaar zijn.

- Verplicht om langs te komen op het spreekuur van de arts van het UWV
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Er zijn 2 soorten WIA uitkeringen: De WGA-uitkering. De IVA uitkering kunt u krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken.  De IVA uitkering krijgt u van het UWV, omdat de kans klein is dat u weer aan het werk gaat. 
Bijzonderheden / voorwaarden:

Geldt voor mensen die een loonverlies van tenminste 80% hebben.
Wet arbeidsongeschikheidsverzekering (WAO)

Als u een WAO uitkering heeft, dan behoudt u deze uitkering zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet. WAO betekent: Wet op de Arbeids Ongeschiktheidsverzekering 

De WAO bestaat alleen nog voor mensen die voor 01-01- '04 langdurig ziek zijn geworden en die tenminste 15% arbeidsongeschikt zijn verklaard.Bijzonderheden / voorwaarden:

U houdt deze uitkering zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet.Verplichtingen:

- Meewerken aan een (her)beoordeling. - Indien afgesproken, re-integratieverplichting.
Participatiewet

De participatiewet is een vangnetregeling. De wet garandeert een bestaansminimum. Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud voorziet. Wie hier niet toe in staat is en  ook geen beroep kan doen op een andere socialezekerheidswet, komt in aanmerking voor bijstand. Bijstand is in principe tijdelijk, maar kan, als dat noodzakelijk is, ook langdurig worden verleend. Er zijn twee vormen van bijstand: Algemene bijstand in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud en bijzondere bijstand voor bijzondere, noodzakelijke kosten. De Participatiewet word uitgevoerd door gemeenten.   Bijzonderheden / voorwaarden:

Hoogte van de bijstand

de hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en van uw leefsituatie. Er zijn aparte bijstandsnormen voor alleenstaanden en voor gehuwden en samenwonenden. 

voorwaarden bijstand

U moet aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op bijstand

Extra voorwaarden bijstand

Naast de algemene voorwaarden zijn er nog extra voor waarden voor de volgende groepen:

- jongeren tot 27 jaar

- ouderen

- zelfstandigen

- dak en thuislozen

De verplichtingen in de bijstand

Vanaf de bijstandsaanvraag moet u zich houden aan verplichtingen. Zo moet u naar betaald werk zoeken. Doet u dit niet, dan kan de gemeente uw bijstand verlagen of beëindigen. Ook kan de gemeente u een boete geven. 

Uitvoering van de bijstand

Uw gemeente beoordeelt uw recht op bijstand en  betaald de uitkering. Zo staat het in de Participatie wet. Uitvoerende organisatie:

Gemeente Hoogeveen 

www.hoogeveen.nl