Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Verlengde Spoorstraat 2
7811 GA Emmen
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden ze arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Zij voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Telefoonnummer: 0900 92 94 
E-mail: klantenservice.emmen@uwv.nl
Website: www.uwv.nl


Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) biedt 6 ondersteuningen aan.


Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Bent U bijna 2 jaar ziek en kunt door uw ziekte minder werken. Verdient u daardoor niet hetzelfde als voorheen? Dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk WGA en IVA. Waar u recht op heeft, hangt er vanaf of u in de toekomst kunt werken. U heeft in de afgelopen periode hierover regelmatig gesproken met uw werkgever of de arbodienst. U keek samen naar uw mogelijkheden om weer (meer) aan het werk te gaan.Bijzonderheden / voorwaarden:

Geldt voor mensen die een loonverlies van 35 - 80% hebben of een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt is dat de werknemer zo veel mogelijk blijft werken.Verplichtingen:

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft. Dat zijn regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.UWV controleert of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.Zie voor meer details op http://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/tijdens-wia-uitkering/detail/plichten-en-rechten-met-een-wga-uitkering/mijn-plichten-met-een-wga-uitkering .
Wet werk en inkomen arbeidsvermogen ( WIA )

Voor mensen die al bijna 104 weken ( 2 jaar ) ziek zijn, en daardoor 65% of minder kunt verdienen van het oude loon.Bijzonderheden / voorwaarden:

-Als verwacht wordt dat u langer ziek blijft en mogelijk in de toekomst weer kunt gaan werken, dan ontvangt u een WGA. uitkering ( Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikt). Als verwacht wordt dat u in de toekomst niet of nauwelijks kunt gaan werken, dan ontvangt u een IVA.(Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).
Ziektewet ( ZW )
Voor mensen die ziek worden , maar geen werkgever (meer) hebben.

Bijzonderheden / voorwaarden: - Ziektewet duurt maximaal 104 weken ( 2 jaar ) - Er gelden niet altijd wachtdagen.

Verplichtingen: - Uiterlijk tweede ziekte dag melden. - Iedere wijziging moet worden doorgeven. - Actief meewerken aan herstel. - Zo snel mogelijk weer werken. - Bereikbaar zijn. - Verplicht om langs te komen op het spreekuur van de arts van het UWV


Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Voor mensen die niet meer kunnen werken en weinig kans hebben op herstel.Bijzonderheden / voorwaarden:

Geldt voor mensen die een loonverlies van tenminste 80% hebben.
Wet arbeidsongeschikheidsverzekering (WAO)

De WAO bestaat alleen nog voor mensen die voor 01-01- '04 langdurig ziek zijn geworden en die tenminste 15% arbeidsongeschikt zijn verklaard.Bijzonderheden / voorwaarden:

U houdt deze uitkering zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet.Verplichtingen:

- Meewerken aan een (her)beoordeling. - Indien afgesproken, re-integratieverplichting.
Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u helemaal niet werken? Dan kunt u misschien ondersteuning krijgen. Bijzonderheden / voorwaarden:

Afhankelijk van uw situatie zijn er 3 soorten ondersteuning:

  1. Indicatie banenafspraak:
    Kunt u door uw ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen? Dan kunt u misschien een indicatie banenafspraak krijgen. Daarmee komt u in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak.
  2. Advies indicatie beschut werk:
    Kunt u alleen met begeleiding en aanpassingen op een werkplek werken? En kan een gewone werkgever deze niet bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan kunt u misschien een Advies indicatie beschut werk krijgen.