Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe

Zuidhaege 2
9401 NZ Assen
Is er thuis geen geld om te sporten? Het jeugdsportfonds geeft kinderen de kans toch lid te worden van een sportclub.
Telefoonnummer: 06- 12436873 
E-mail: yvonne.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl
Website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe


Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe biedt 2 ondersteuningen aan.


Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met
18 jaar, woonachtig in de provincie Drenthe, die om financiële redenen geen lid kunnen worden
van een sportvereniging.Bijzonderheden / voorwaarden:

Wie doet de aanmelding?
Een beroep op het Jeugdsportfonds Drenthe kan uitsluitend worden gedaan door een
intermediair; een persoon die als professional betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of
scholing van de jongere. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: de medewerkers van een consultatiebureau,
de leerkracht, de schoolarts, de (jeugd)hulpverlener of de maatschappelijk werker van een
welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie. Omdat er een groot tekort is aan intermediairs, willen
we graag een beroep op u doen! Meldt u aan via www.jeugdsportfonds.nl
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Jeugdsportfonds Drenthe, drenthe@jeugdsportfondsdrenthe.nlVerplichtingen:

Spelregels
Een aanvraag indienen kan uitsluitend, via de website, door de intermediair. Ouder(s) en kinderen/jongeren
kunnen géén aanvraag indien!
Het Jeugdsportfonds Drenthe keert uit indien ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering
op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput.
De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie
over de financiële situatie van de ouder(s) en/of verzorgers. Zonder financiële motivatie wordt de
aanvraag niet behandeld.
De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal € 225 per jaar.
Het Jeugdsportfonds Drenthe keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s), maar
rechtstreeks aan de sportvereniging
Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van
de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt.
De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de
activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Hij/zij verstrekt
minimaal 1 x per half jaar aan de consulent een overzicht van de stand van zaken.Uitvoerende organisatie:

Jeugdsportfonds Drenthe
Kinderen in Armoede

Waar loop je tegenaan als je élke maand krap zit? En als de warme maaltijd, nieuwe schoenen, een verjaardag van jezelf / van iemand anders, schoolgeld of een sportclub geen vanzelfsprekendheid zijn?