Visio

Het Haagje 133
7902 LE Hoogeveen
Een belangrijk uitgangspunt van Visio is dat werk belangrijk is voor onze doelgroep. Voor veel mensen met een visuele beperking (al dan niet met bijkomende beperkingen) betekent het hebben van een baan meer zelfredzaamheid, financiële onafhankelijkheid, en een manier om zich persoonlijk te ontwikkelen. Visio Zicht op Werk moet hiervoor de mogelijkheden creëren.

De arbeidsparticipatie van slechtziende en blinde mensen in Nederland is zeer laag. In 2010 was ongeveer 27% van deze doelgroep betaald aan het werk. Sindsdien, vooral door de financiële en economische crisis, is dit percentage gedaald naar, naar schatting, 22%.

Visio Zicht op Werk beslaat als onderdeel van Koninklijke Visio de gehele dienstverlening op het gebied van arbeidsdiagnostiek, -scholing, -revalidatie en (re-)integratie.
   

Missie Visio Zicht op Werk

Koninklijke Visio wil met Visio Zicht op Werk vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid proactief de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking kwantitatief en kwalitatief verbeteren. Hierbij wordt voor iedere cliënt het meest duurzame resultaat bereikt.

Vanuit deze missie wordt gewerkt aan:

  • Extra dienstverlening voor werkgevers bij het in dienst nemen en houden van medewerkers met een visuele beperking.
  • Inzichtelijk maken van de arbeidsparticipatie, zodat een reëel beeld van de werkelijke arbeidsparticipatie ontstaat. Hierdoor kunnen we mensen bereiken die graag weer aan de slag willen gaan.
  • Betere voorbereiding van leerlingen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt door ze vroegtijdig te begeleiden naar de toekomst. Dit willen we doen door arbeidsdiagnostiek en -begeleiding, voldoende goede stageplaatsen te bewerkstelligen en adequaat te begeleiden naar en op de arbeidsmarkt.
  • Het opzetten van permanente leerwerkplaatsen, waar zowel jongeren als oudere volwassenen zich kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Vanuit deze leerwerkplaatsen worden deze medewerkers naar een duurzame baan begeleid.
  • Samenwerking met andere organisaties in het revalideren en (re-)integreren van mensen met een visuele beperking.
  • Intern diversiteitsbeleid, zodat ook Visio op een goede manier meer mensen met een visuele beperking een stage- dan wel arbeidsplaats kan bieden (project Samen aan het Werk).
  • Naast deze activiteiten is de dienstverlening van Visio Zicht op Werk in het najaar 2009 ook uitgebreid met arbeidstoeleiding. Dit betreft zowel trajecten vanuit UWV (IRO, ZWAG, Wajong) als vanuit werkgevers (spoor-2, outplacement). Ondersteuning bij spoor-1 trajecten behoort sinds 1990 tot onze dienstverlening.
Visie Visio Zicht op Werk

Koninklijke Visio wil zich met Visio Zicht op Werk onderscheiden op de re-integratiemarkt als het gaat om mensen met een visuele beperking. Daartoe is in 2011 de volgende visie opgemaakt.

Revalidatie is het uitgangspunt voor duurzame (re-)integratie

De (re-)integratie van iemand met een visuele beperking hangt, naast de individuele persoonlijke kwaliteiten, voor een belangrijk deel af van externe factoren. Én van de mate waarin iemand is gerevalideerd op van belang zijnde persoonlijke factoren die een rol spelen bij de duurzame participatie op de arbeidsmarkt.
Telefoonnummer: 088 - 5856900 
E-mail: info@visio.org
Website: www.visio.org


Helaas we hebben geen activiteiten voor je gevonden