Gemeente Hoogeveen

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
De gemeente Hoogeveen hanteert als basisprincipe eigen verantwoordelijkheid. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. De gemeente komt in beeld wanneer mensen deze verantwoordelijkheid niet vanuit hun eigen kracht kunnen dragen en hun sociale omgeving geen of onvoldoende steun kan bieden. De gemeente staat voor een degelijk sociaal vangnet met een scala aan mogelijkheden, zoals een actieve inkomensondersteuning, goede schuldhulpverlening, hulp bij het zoeken van een baan en zorg dichtbij en op maat.
Telefoonnummer: 14 0528  
E-mail: info@hoogeveen.nl
Website: www.hoogeveen.nl


Gemeente Hoogeveen biedt 17 ondersteuningen aan.


Bijdrage individuele studietoeslag schoolgaande kinderen tot 18 jaar. aanvulling, kosten kinderen, u

Een bijdrage voor bijkomende studiekosten voor kinderen tot 18 jaar voor mensen met een minimaal inkomen.

Zorg & Welzijn: Formulier minimaregeling pdf bestand. DEZE ONDERSTEUNING IS IN HET KADER VAN DE BEZUINIGING BINNEN HOOGEVEEN VOORLOPIG GESTOPTBijzonderheden / voorwaarden:

- Het inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. - Het vermogen mag niet hoger zijn dan het vrij te laten bedrag.
Voor Bijdrage individuele studietoeslag schoolgaande kinderen tot 18 jaar. aanvulling, kosten kinderen, u kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 140528 
E-mail: info@hoogeveen 
Website: http://www.hoogeveen.nl/Direct_regelen/Formulieren 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Jeugdeducatiefonds
Postbus 22879
Tel: 0618305708
E-mail: info@jeugdeducatiefonds.nl


Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Als u stopt als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij uw gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. Tussen de aanvraag en het moment waarop u stopt mag maximaal 1,5 jaar zitten. U krijgt de uitkering per maand (achteraf) uitbetaald.Bijzonderheden / voorwaarden:

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst.
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 21.861 bruto gemiddeld per jaar (was € 21.144). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 23.115 bruto per jaar (was € 22.952). De gemeente zal dit onderzoeken. De genoemde bedragen gelden per 1 januari 2014.

In uitzonderlijke gevallen komen ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Neem contact op met uw gemeente voor de mogelijkheden.
Voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) kun je contact opnemen met:Website: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/k 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl


Categoriale Bijstand Chronisch zieken en gehandicapten.

Is erop gericht om mensen met een laag inkomen met een ziekte of handicap tegemoet te komen in verborgen kosten.Bijzonderheden / voorwaarden:

- Men of het gezin heeft een WAO of Wajonguitkering van 80 tot 100% of

- Men of het gezin heeft langdurig Thuiszorg (d.w.z. langer dan een halfjaar)of

- Men of iemand uit het gezin heeft een WMO-voorziening (vervoerspas of woningaanpassing of anders)

- Het inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm en het vermogen niet hoger dan het vrij te laten bedrag.
Tegemoetkoming kosten peuterspeelzaal

Gaat uw kind naar de opvang, omdat u een opleiding volgt of bijstand ontvangt én deelneemt aan een traject naar werk? Dan komt u mogelijk in aanmerking komen voor een aanvullende tegemoetkoming van de gemeente.Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een tegemoetkoming in de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal te ontvangen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Deze regeling is m.i.v. 1 - 1 - 2018 vervallen en geïntegreerd met de regeling kinderopvang. Kijk op de activiteit Kinderopvangtoeslag om te zien of u voor een bijdrage in aanmerking komt.
Voor Tegemoetkoming kosten peuterspeelzaal kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 140528 
E-mail: info@hoogeveen.nl 
Website: https://www.hoogeveen.nl/Direct_regelen/Formulieren 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl


Kwijtschelding Gemeentelijke belasting

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente beoordeelt dan of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Kwijtschelding van waterschapsbelasting moet sinds januari 2020 apart worden aangevraagd bij GBLT in Zwolle.Bijzonderheden / voorwaarden:

Aanvraag formulier bij gemeente
Startpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken is een samenwerking van het Nibud en partners, om u te helpen bij uw geldzaken.

Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden.Bijzonderheden / voorwaarden:

De Gemeente Hoogeveen stelt de geldplannen van Startpunt Geldzaken beschikbaar aan haar inwoners. Deelname is anoniem.
Activiteitenfonds gemeente Hoogeveen

Het activiteitenfonds geeft een tegemoetkoming voor deelname aan activiteiten op maatschappelijk , cultureel en sportief gebied. De tegemoetkoming bedraagt €85,00 per gezinslid per jaar.Bijzonderheden / voorwaarden:

Het fonds is bedoeld voor mensen die langdurig een inkomen hebben dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm.Verplichtingen:

GeenUitvoerende organisatie:

Gemeente Hoogeveen
Tegemoetkoming kosten van kinderen voor activiteiten op maatsch., sportief of cultureel gebied


Bijzonderheden / voorwaarden:

Voor inkomens tot 110% van de bijstandsnorm
Voor Tegemoetkoming kosten van kinderen voor activiteiten op maatsch., sportief of cultureel gebied kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 14 0528 
E-mail: info@hoogeveen.nl 
Website: www.hoogeveen.nl 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Stichting Leergeld Hoogeveen
Goringbos 5
Tel: 0625101765
E-mail: info@stichtingleergeldhoogeveen.nl


Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met
18 jaar, woonachtig in de provincie Drenthe, die om financiële redenen geen lid kunnen worden
van een sportvereniging.Bijzonderheden / voorwaarden:

Wie doet de aanmelding?
Een beroep op het Jeugdsportfonds Drenthe kan uitsluitend worden gedaan door een
intermediair; een persoon die als professional betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of
scholing van de jongere. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: de medewerkers van een consultatiebureau,
de leerkracht, de schoolarts, de (jeugd)hulpverlener of de maatschappelijk werker van een
welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie. Omdat er een groot tekort is aan intermediairs, willen
we graag een beroep op u doen! Meldt u aan via www.jeugdsportfonds.nl
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Jeugdsportfonds Drenthe, drenthe@jeugdsportfondsdrenthe.nlVerplichtingen:

Spelregels
Een aanvraag indienen kan uitsluitend, via de website, door de intermediair. Ouder(s) en kinderen/jongeren
kunnen géén aanvraag indien!
Het Jeugdsportfonds Drenthe keert uit indien ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering
op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput.
De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie
over de financiële situatie van de ouder(s) en/of verzorgers. Zonder financiële motivatie wordt de
aanvraag niet behandeld.
De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal € 225 per jaar.
Het Jeugdsportfonds Drenthe keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s), maar
rechtstreeks aan de sportvereniging
Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van
de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt.
De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de
activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Hij/zij verstrekt
minimaal 1 x per half jaar aan de consulent een overzicht van de stand van zaken.Uitvoerende organisatie:

Jeugdsportfonds Drenthe
KindpakketAls gevolg van extra bezuinigingen door de gemeente Hoogeveen is met ingang van heden het KINDPAKKET afgeschaft

Eén op de negen kinderen kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Het kindpakket geeft kinderen wel die mogelijkheid.

 • Speel- o-theek Hoogeveen
  U heeft de mogelijkheid om een jaarabonnement van de speel-o-theek aan te vragen. U kunt dan een jaar lang speelgoed lenen bij de speel-o-theek in Hoogeveen net zoals boeken bij de bibliotheek. Op deze manier heeft u altijd 'nieuw' speelgoed in huis voor uw kind(eren). Voor elke leeftijdscategorie en ontwikkelingsfase is er speelgoed aanwezig. U mag het speelgoed voor een maximum van 3 weken lenen.
 • 12-badenkaart zwembad De Dolfijn in Hoogeveen
  U kunt gebruik maken van een 12-baden kaart voor de Dolfijn. Op vertoon van deze kaart bij de kassa kan uw kind 12 keer zwemmen. Het is ook mogelijk als gezin gebruik te maken van deze kaart. Voorbeeld: Mocht uw gezin uit vier personen bestaan en u maakt gebruik van de badenkaart. Dan zullen nog acht bezoeken overblijven. Kortom, het totaal aantal personen die gaan zwemmen zullen in mindering worden gebracht op de kaart.
 • ID-Kaart
  Het is mogelijk een ID-kaart aan te vragen voor uw kind. Mocht uw kind naar het buitenland gaan, voor bijvoorbeeld een schoolreis, dan is een ID-kaart verplicht. Daarnaast heeft uw kind vanaf 14 jaar de verplichting zicht te kunnen legitimeren. Deze ID-kaart is 5 jaar geldig.
 • Fietsonderhoud 

  Het betreft jaarlijks onderhoud van fietsen van kinderenBijzonderheden / voorwaarden:

Als gevolg van extra bezuinigingen door de gemeente Hoogeveen is met ingang van heden het Kindpakket afgeschaft.

Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen, wonend in de gemeente, met ouders die een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van de gezinssituatie.
Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen en die door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk in aanmerking te komen voor een individuele studietoeslag:Bijzonderheden / voorwaarden:
 • U woont in de gemeente Hoogeveen
 • U bent op datum van de aanvraag 18 jaar
 • U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • U heeft geen in aanmerking te nemen vermogen (voor een alleenstaande € 5.895,00 en voor samenwonenden € 11.790,00)
 • U bent - als gevolg van een beperking - niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen maar u hebt wel mogelijkheden om werk te verrichtenCollectieve Zorgverzekering Minima

Via deze regeling kunt u zich verzekeren tegen ziektekosten. Er zijn drie verschillende polissen (Zilveren Kruis Achmea) waaruit u kunt kiezen. U krijgt een korting van 2% op de polis en de gemeente draagt voor een deel bij in de kosten van de premie.Bijzonderheden / voorwaarden:

Een norminkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
Voor Collectieve Zorgverzekering Minima kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 14 0528 
E-mail: info@hoogeveen.nl 
Website: https://www.hoogeveen.nl/Direct_regelen/Formulieren 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Individuele Inkomenstoeslag

Wanneer u langdurig (36 maanden) een inkomen hebt op het sociaal minimum (100% bijstandsnorm) en er is geen financiële ruimte om geld te reserveren voor onverwachte (grote) uitgaven dan kunt u een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag indienen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Tenminste 36 maanden een inkomen op 100% bijstandsniveau

Ontvanger heeft zich ingespannen om zijn inkomenspositie te verbeteren

Vermogen komt niet boven vermogensgrens bijstand
Voor Individuele Inkomenstoeslag kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 14 0528 
E-mail: info@hoogeveen.nl 
Website: https://www.hoogeveen.nl/Direct_regelen/Formulieren 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Besparingstips

Inwoners van Hoogeveen kunnen zelf online hun inkomsten en uitgaven plannen. De gemeente heeft zich aangesloten bij het Startpunt Geldzaken van het Nibud. Via Startpunt Geldzaken ordent u stap voor stap uw geldzaken.Vindt u het lastig om aan het eind van de maand uit te komen? Of ligt u wakker omdat u financiële zorgen heeft? Of heeft u geld over? Dan kunnen de geldplannen van Startpunt Geldzaken u helpen.

In deze geldplannen staan adviezen, tips en belangrijke actiepunten passend voor uw situatie. Ook wordt een voorbeeldplan gegeven van mensen in vergelijkbare situaties. Met deze geldplannen wordt u stap voor stap geholpen uw geldzaken in balans te brengen en te houden. Bijzonderheden / voorwaarden:

Het invullen van de geldplannen is anoniem en gratis.Verplichtingen:

Geen
Kinderen in Armoede

Waar loop je tegenaan als je élke maand krap zit? En als de warme maaltijd, nieuwe schoenen, een verjaardag van jezelf / van iemand anders, schoolgeld of een sportclub geen vanzelfsprekendheid zijn?


Jongerenwerk

Wij werken met jongerenwerkers die de kunst verstaan om jongeren aan te spreken vanuit de leefwereld en de doelen van de jongeren zelf. Ze helpen jongeren hun eigen problemen op te lossen en leren ze om bij te dragen aan het organiseren van activiteiten en projecten. Een duwtje in de rug is prima, maar leer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Dat is de filosofie.Bijzonderheden / voorwaarden:

Hoogeveen geeft je de vijf

Al je talenten optimaal ontwikkelen voor je eigen toekomst. Wie wil dat niet? Het kan in Hoogeveen. Jong Hoogeveen heeft de toekomst. SWW is met een groot aantal andere organisaties partner in Jong Hoogeveen. Klik op het logo om naar de website van Jong Hoogeveen te gaan.

Voor meer informatie:

http://www.swwh.nl/pagina/jeugd-en-jongeren/
Kledingbank

De Kledingbank is bedoeld als NOODHULP voor mensen die financieel echt niet rond kunnen komen. Dit word getoetst door de hulpinstanties .Bijzonderheden / voorwaarden:

De Kledingbank Drenthe werkt met een netwerk van erkende hulpverleners de zgn. doorverwijzers. Om in aanmerking te komen voor kleding dient u cliënt te zijn bij een van deze doorverwijzers. Op de website van de Kledingbank is aangegeven welke instanties mogen doorverwijzen. Deze organisaties en instanties leggen vervolgens contact tussen u als cliënt en de Kledingbank.

Via de Kledingbank kunt u ook gebruik maken van de Speelgoedbank. De speelgoedbank is voor elk kind van 0-12 jaar van de klanten van de kledingbank.


--111-
Chat offline